Blogi

Tommi, finanssialan konkari ja tuore Data Engineer ei koe olevansa alanvaihtaja

Aikaisemman osaamisen yhdistäminen Data Engineer -rooliin

Tommi Häggström valmistui Skillion Data Engineer -koulutusohjelmasta keväällä 2024. Ennen tätä hän työskenteli pitkään finanssialalla eri tehtävissä. Vuosien varrella Tommi on seurannut aitiopaikoilta finanssialan digitalisaatiota ja finanssiteknologioiden kehitystä. Hänellä on kokemusta muun muassa luotonmyöntöön, maksamiseen ja sääntelyyn liittyvien prosessien ja ratkaisujen kehittämisestä. Teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa ja oman osaamisen kehittäminen ovat olleet Tommille tärkeitä, ja hän näkee datajohtamisen keskeisenä osana finanssialan kehitystä. Tommi haluaa olla mukana edistämässä tätä kehitystä.

Ei alanvaihtaja, vaan uudet datataidot aikaisemman osaamisen päälle

Kymmenen vuoden finanssialan kokemuksen jälkeen Tommin kiinnostus finanssiteknologiaan ja dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämiseen syveni. Hän halusi oppia lisää teknisistä dataratkaisuista, joilla voisi edistää liiketoimintaa paremmin. Intohimo dataan ja jatkuvaan oppiseen sai Tommin vaihtamaan uraansa Data Engineeriksi muutamaa vuotta myöhemmin. Nyt hänellä on uusia taitoja, joiden avulla hän voi auttaa yrityksiä kasvamaan uudella tavalla.

Tuoreena Data Engineerinä Tommi ei koe olevansa alanvaihtaja: ”Nyt minulla on kyky hyödyntää dataa vahvemmin ja ymmärtää teknisiä mahdollisuuksia syvemmin, mutta liiketoimintaosaaminen sekä alan tuntemus ovat edelleen vahvasti mukana. Voisin sanoa, että olen vain merkittävästi laajentanut omaa osaamistani aikaisemman osaamisen päälle. Nämä uudet taidot mahdollistavat uudenlaisia rooleja sekä toisenlaista toimintaa finanssialalla ja sen ulkopuolella. On hienoa, että voin tuoda finanssialalle ja yrityksille lisäarvoa eri tavalla kuin aiemmin.”

Finanssiala: digitalisaatiosta datafokukseen

Tommin kokemuksen mukaan finanssiteknologian tai ylipäätänsä teknologian kehitys näkyy ulospäin enemmän asteittaisena kuin räjähdysmäisenä kehityksenä, vaikka ajoittain teknologian parissa onkin voitu havaita selkeitä buumeja.  “Välillä saadaan palvelu tai sen osa automatisoitua tai digitalisoitua, mikä näkyy suoraan pankkien asiakkaille. Ja välillä taas kehitystä tapahtuu järjestelmien parissa ns. “konepellin” alla”, mikä taas ei näy suoraan asiakkaalle.”

Teknologian kehityksen myötä monet aiemmin manuaalisesti hoidetut prosessit voidaan nyt automatisoida. Tästä hyvänä esimerkkinä Tommi nostaa luotonannon, joka voidaan nyt hoitaa joko täysin tai osittain automaattisesti, mikä lisää tehokkuutta merkittävästi. Finanssialalla perusprosessien automatisointi oli yksi ensimmäisistä askeleista kohti nykytilaa, jossa koneoppiminen ja tekoäly ottavat yhä suurempaa roolia.

Finassialan digitalisointi on vaikuttanut myös osaamistarpeisiin. Osa tehtävistä on voinut loppua, iso osa muokkaantunut ja uusia on tullut lisää – ylipäätään osaamistarpeet ovat alalla monipuolistuneet. ”Perinteinen pankkityö ei digitalisaation myötä ole kuollut, vaan se on enemmänkin muuttanut muotoaan, aivan kuten monilla muillakin toimialoilla on tapahtunut.”

Finanssialan sääntely – tuo alalle nyt merkittävää dataetua

Finanssiala on hyvin säänneltyä, mikä osaltaan asettaa omat haasteensa alalle ja sen digitalisaatiolle. Sääntelyn vaatimusten täyttäminen ei aiemmin tuonut välttämättä suurta lisäarvoa liiketoiminnalle, mutta digitalisaation ansiosta tähän ei enää kulu kohtuuttomasti aikaa, ja toimijat voivatkin keskittyä ydintoimintaansa. ”Finanssiala on datavaltainen ala, ja sääntelyn tuomat velvoitteet ovat osaltaan lisänneet kerättävää dataa. Nykytilanteessa, kun datan arvo liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä korostuu, tuo se etua niille toimijoille, joilla on ymmärrys ja kyvykkyydet valjastaa tämä data liiketoiminnan hyödyksi,” Tommi sanoo.

Nykyisin dataa on tarjolla valtavasti, ja aivan kuten muillakin toimialoilla tämän valtavan datamassan hyödyntäminen on yksi keskeisiä tekijöitä, kun pyritään kehittämään omaa liiketoimintaa. Laadukkaan datan oikeaoppinen hyödyntäminen mahdollistaa yrityksissä entistä parempien liiketoimintapäätöksien tekemisen. Tommi näkee, että data ja sen hyödyntäminen ovat keskiössä, kun kehitetään liiketoimintaa finanssialalla.

Sääntely, jota voitaisiin osittain ajatella ”pakkopullana”, on myös monessa mielessä eduksi alalle. Lisäksi, jos Euroopan Unioni yhtenäistää finanssialan vaatimuksia jäsenmaillensa, tämä luo uusia datalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia. ”Yhtenäiset vaatimukset euroalueella mahdollistaisivat paremmin rajat ylittävän toiminnan. Kun säännöt ovat kaikille samat ja niitä toteutetaan yhtäläisesti jokaisessa jäsenvaltiossa, ei lokalisaatiolle tarvitse uhrata niin paljon resursseja kuin aiemmin. Tämä edellyttää myös, että liiketoiminnalle kriittistä ja yhdenmukaista dataa on saatavilla jäsenvaltiosta riippumatta. Näin liiketoiminnan skaalautuvuus helpottuisi”, Tommi summaa.

Data Engineeriksi kouluttautuminen

Tommi koki Skillion Data Engineer -koulutuksen erittäin palkitsevaksi ja samalla myös haastavaksi, sillä uutta tietoa ja teknologioita tuli omaksua koko ajan. ”Kun pääsi käyttämään uusia taitoja käytännön tehtävissä, oppiminen helpottui ja näki selvästi oman kehityksen,” hän kuvailee. Tommi korostaa, että tärkeintä olikin luottaa koulutusprosessiin ja olla valmis panostamaan ylimääräistä aikaa oppimiseen, erityisesti, kun tuli koulutukseen ilman aiempaa teknistä taustaa. ”Moni asia oli aluksi vaikeaa, mutta kun lähti liikkeelle askel askeleelta, kaikki selkiytyi nopeasti,” hän kertoo. Tommi painottaa myös tiedon etsimisen taitoa: ”Kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa, mutta tiedon etsiminen on äärimmäisen tärkeä taito sekä oppimisessa että työtehtävissä”. Tekoäly tuo myös tähän uuden ulottuvuuden, ”Uskon, että uuden oppiminen sekä tiedon etsiminen ovat tulevaisuudessa keskeisiä työelämäntaitoja” hän sanoo.

Tommi uskoo, että datan ja teknologian rooli tulee finanssialalla entisestään vain kasvamaan, ja hän haluaa olla mukana tätä kehitystä. Skillion koulutus auttoi Tommia siirtymään hänen toivomaansa työtehtävään, jossa hän pääsee hyödyntämään vahvasti aiempaa kokemustaan sekä tuoreita oppejaan ja taitoja.

11.6.2024

Jaa artikkeli: